Östersjöns speciella djurliv

 

Östersjön är ett unikt hav på många sätt. Det är världens enda innanhav som har varit utsatt för en nedisning, men det är också världens yngsta hav. Sedan senaste istiden för cirka 18 000 år sedan har Östersjön genomgått två olika sjöstadier och två havsstadier. Östersjön fick kontakt med världshavet igen för ungefär 6 500 år sedan. Då Östersjön är så ung har ytterst få egna arter hunnit utvecklas där. Istället lever där marina arter som egentligen föredrar ett något saltare vatten samt sötvattensarter som oftast inte vill ha något salt i vattnet.

 

Flodnejonögat är en märklig ålliknande varelse som trivs utmärkt i Östersjöns låga salthalt. Den tillhör en fiskgrupp som kallas för rundmunnar. I havet och en del av våra större insjöar lever de som fiskparasiter. De sätter sig fast på sitt värddjur med en välutvecklad sugmun och punkterar offrets hud. I det öppna såret utsöndras ett starkt upplösande sekret som mjukar upp bytets vävnader. Med hjälp av en horntandförsedda tunga raspar de sedan i sig blod, kroppsvätskor och uppluckrat kött.  

 

Precis som flodnejonögot fortplantar sig havsöringen i rinnade sötvatten. De vandrar upp i åar och älvar under sommaren och tidig höst. Fortplantningen sker sedan under senhösten och ynglen kläcks under våren. Tillgången på föda i kombination med hormoner styr sedan öringens liv. En del individer stannar i hemmavattnen och blir små, revirhävdande bäcköringar, andra vandrar iväg och växer upp till storvuxna havsöringar. Märkligt nog kan fiskar med de olika levnadssätten vara syskon.  

 

Storspiggen är en av ytterst få fiskar som finns längs hela Sveriges kustlinje; från västkustens salta vatten till Bottenvikens utsötade vatten. Den finns inte bara i olika miljöer utan den kan också leka i såväl söt- och bräckvatten som saltvatten. Detta är ett mycket ovanligt drag bland fiskar. Kraven på ägg och spermier är nämligen helt olika i söt- och saltvatten.

 

Storspiggen har löst detta genom att lägga sina ägg i en tjockflytande saltlösning som avges från honans äggstockar. Spermierna sprutas ut i vätskan, såväl ägg som spermier får då samma miljö oberoende av var fortplantningen sker. Den tjockflytande saltlösningen från äggstockarna kan vara en del av förklaringen till att storspiggen och dess släktingar blivit så framgångsrika såväl i söt- som saltvatten.

 

Hornsimpan finns i Östersjön och flera av våra djupa insjöar, men den trivs inte i normalsalt havsvatten och finns därför inte på västkusten. Arten är ursprungligen en arktisk kustfisk som kom in i Östersjön och flera av Nordens större insjöar under senaste istiden. När hornsimporna kom hit hade havet i Östersjöområdet en betydligt större utbredning än idag, beroende på att jordskorpan fortfarande var nertyngd av det tjocka, tunga istäcket. Så småningom steg den nedtyngda jordskorpan uppåt igen, en effekt som vi fortfarande ser av idag i form av landhöjning.

 

Landhöjningen gjorde att det dåvarande havet över Mellansverige och södra Finland så småningom trängdes undan. Vi fick då isolerade bestånd av hornsimpor kvar i kalla, djupa insjöar och i Östersjön. Arter med nordlig utbredning som på detta sätt blivit kvar i isolerade populationer sedan senaste istiden brukar kallas för ishavsrelikter. Ytterligare ett exempel på en ishavsrelikt är hornsimpans huvudsakligaste föda skorven; ett gråsuggeliknande kräftdjur som blir upp till nio centimeter långt.

 

Skorven lever på leriga och sandiga bottnar, från mycket grunda områden ner till några hundra meters djup. Stora delar av året ligger den nergrävd så att endast antennerna sticker upp ovanför bottenytan. Med antennerna känner skorven lukter från både bytesdjur och farliga rovdjur. Den gör klokt i att gömma sig för många av Östersjöns fiskar som torsk, simpor, skrubb-skäddor och rödspättor äter mer än gärna skorv.

 

  

Flodnejonöga

 Flodnejonögat trivs i Bottenvikens utsötade vatten

 

 

Öring Salmo trutta

 Öringen är en vandrande fisk som leker i sötvatten

 

 

storspigg

 Storspiggen kan fortplanta sig i hela Östersjön

  

 

hornsimpa

 Hornsimpan är ursprungligen en Arktisk kustfisk 

 

 

skorv

 Skorven stängdes in Östersjön efter senaste istiden

Powered by Tervix Touch!